Prostřednictvím projektu podporujeme společné vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. Vytvoříme vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy. 

  • Zrealizujeme aktivity, které pomohou proces inkluze zefektivnit
  • Zvýšíme povědomí žáků a studentů se SVP o právech a povinnostech vyplývajících ze zaměstnání, včetně možnosti praktických aplikací.
  • Formou rodičovských fór bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů, kteří získají místo pro vyjádření a diskusi.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci


Hlavní řešitel projektu... více

Naše cíle

Podpora a zvyšování kompetencí pracovníků ve školství

Prostřednictvím tzv. Rodičovských fór usilujeme o zvýšení spolupráce rodičů dětí se SVP se školami

Prostřednictvím aktivit v podobě exkurzí a stáží u zaměstnavatele rozvineme pracovní a sociální dovednosti dětí se SVPInspirace v odlišnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831