Podporujeme vzdělávání dětí se specifickými potřebami


Vytváříme podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemné učení mezi
školami a jejich pedagogy


Činnosti pro dosažení cílů


Centra kolegiální podpory

Poskytneme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům takové znalosti, zkušenosti a možnost výměny zkušeností, abychom dosáhli přirozené i kvalitativně bezproblémové přijetí dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do školských zařízení a soulad s intaktními dětmi... více 
DIPEx

Natáčení případových studií s pedagogy, pedagogickými a terénními pracovníky, rodiči a případně žáky s cílem čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky... vícePodpora žáků

Děti a žáci se Speciálními vzdělávacími potřebami jsou skupinou osob znevýhodněných na trhu práce. V průběhu projektu budou v rámci tzv. Klubů mimoškolních aktivit  nacvičovány dovednosti, které jsou pro nalezení práce důležité, bude hravou formou kladen důraz na edukaci pracovních návyků, aby byli jako pracovníci úspěšní... víceRodičovská fóra

Cílem je podpora rodičů dětí se SVP, aby mohli adekvátně participovat ve vzdělávacím procesu a jednat s dalšími institucemi jako plnohodnotní partneři... víceTuzemské a zahraniční stáže

Umožníme teoretickou i praktickou výměnu zkušeností tuzemských pedagogů především se zahraničními kolegy... více


Chcete vědět víc 


Inspirace v odlišnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831